Obuke/Trainings

IMG_0052Obuke/Trainings

 1. Obuka za mobilne službe podrške vaspitno-obrazovnim ustanovama (str. 107)

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Teme:

 1. Školstvo u Crnoj Gori i djeca sa posebnim obrazovnim potrebama
 2. Osnove rada mobilnih službi i asistenata u nastavi
 3. Koordinatori za posebne obrazovne potrebe u vrtićima i školama i njihova uloga
 4. Iskustva mobulnih službi u lokalnim sredinama
 5. Procjena znanja, vještina i sposobnosti učenika s posebnim obrazovnim potrebama
 6. Osnove ADHD sindroma i pristupa u vaspitno-obrazovnom radu
 7. individualizovani razvojno-obrazovni programi u redovnoj školi
 8. Vrednovanje i ocjenjivanje u inkluzivnoj školi

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): petnaest dana (20 sati

teorije i 30 sati praktičnog rada).

Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.

 

119. Metodologija u službi promjene rizičnog ponašanja kod učenika i učenica (str.147)

 Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Teme:

 1. Rizično ponašanje kod đece i mladih – pojam i definicija
 2. Uzroci, posljedice i vrste rizičnog ponašanja
 3. Tipovi učenika prema problematici rizičnog ponašanja
 4. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika
 5. Analiza problema (istraživanje uzroka, prepoznavanje potreba, donošenje zajedničkog cilja, plan akcije praćenje promjene ponašanja)
 6. Analiza resursa koji se mogu koristiti u prevenciji društveno neprihvatljivog ponašanja
 7. Prevencija i promjena rizičnog ponašanja kod đece i mladih
 8. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje poštujući princip uspostavljanja pozitivne discipline

Trajanje programa: tri dana (24 sata).

Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

 

135. Prevencija odustajanja od školovanja (str.163)

 Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa

Teme:

 1. Prevencija odustajanja od školovanja – upravljanje slučaja u učionici, pristupi i aktivnosti
 1. Prevencija odustajanja od školovanja – upravljanje slučaja u školi, identifikovanje slučaja, organizovanje timova za upravljanje slučaja
 1. Prevencija odustajanja od školovanja – upravljanje slučaja na nivou zajednice, saradnja sa roditeljima, umrežavanje u zajednici

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri modula (48 sati).

Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

 

  159. Učiti kako živjeti zajedno – prevencija nasilja u školama (str.190)

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Teme:

 1. Vrste vršnjačkog nasilja – analiza situacije
 2. Pozitivna disciplina
 3. Uspostavljanje grupnog dogovora u učionici
 4. Samorefleksija – znanja, vještine i stavovi za prevenciju nasilja
 5. Mehanizmi za prevenciju vršnjačkog nasilja – analiza i rješavanje konfliktnih situacija
 6. Konvivencija – kako živjeti zajedno
 7. Akcioni plan

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 2 dana (18 sata)

Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnuika.

 

 173. Odjeljenski sastanci – od ideje do realizacije (str.204)

 Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Teme:

 1. Uloga odjeljenskog starješine
 2. Analiza stanja odjeljenja
 3. Faze razvoja odjeljenja
 4. Unapređivanje vrijednosti i stavova u odjeljenju
 5. Stereotipi i predrasude i šta sa njima
 6. Razvoj vještine nenasilne komunikacije
 7. Planiranje akcije za realizovanje časova odjeljenske zajednice

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 1 dan (8 sati)

Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

 

 178. Učešće roditelja u životu škole (str.209)

 Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Teme:

 1. Resursi u zajednici, definisanje i analiza odnosa zajednica – škola
 2. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici
 3. Metode rada sa roditeljim;
 4. Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih
 5. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta;
 6. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 1 dan (8 sati).

Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: