Nacionalna konferencija ,,Globalno obrazovanje”

Globalno obrazovanje je jedna od tri prioritetne oblasti Centra “Sjever-Jug” Savjeta Evrope. Djelovanje Centra je usmjereno i na saradnju mladih kao i na osnaživanje žena kroz rodnu ravnopravnost.
Sve tri prioritetne oblasti djelovanja su komplementarne zahtjevima i indikatorima iz Agende 2030 za održivi razvoj UN-a.
Aleksandra Radoman-Kovačević će śutra predstaviti aktivnosti organizacija civilnog sektora, kao i nacionalnih razvojnih projekata u obrazovanju usmjerenih na razvoj demokratskih kompetencija kod đece, mladih i edukatora u formalnom i neformalno obrazovanju, na konferenciji o Globalnom obrazovanju koji organizuju članovi nacionalne mreže za Globalno obrazovanje ,,Śever-Jug centra” Savjeta Evrope.
Aleksandra Radoman-Kovačević, direktorica ,,Centra za obuku i obrazovanje”, politikološkinja, profesorica engleskog jezika i knjiženosti (nastavnički smjer), dugogodišnja omladinska radnica, mentorka na Univerzitetskom kursu ,,Liderstvo i omladinski rad u zajednici’’, Univerzitet u Jonkopingu (Švedska) i Filozofski fakultet u Nišiću 2007/2008, ko-autorka, trenerica i mentorka akreditovanog programa za zanimanje omladinski aktivista, Centar za stručno obrazovanje i Forum MNE. Dio ekspertskog tima Centra za obuku i obrazovanje. Od 2002. godine angažovana u oblasti treninga i razvoja kapaciteta ljudskih resursa i razvoja zajednice, kao i upravljanja programima u obrazovanju poput nacionalnih IPA 2010 i 2011, konsultantkinja u obrazovanju na programima Savjeta Evrope u zemlji i regionu, istraživač u programima Evropske Treining Fondacije, OSCE. Autorka i trenerica u akreditovanim programima Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, kao i Core Skills trenerica u programima Britaskog Savjeta.
Aleksandra je posvećena razvoju i prepoznavanju neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori, jačanju kapaciteta organizacija koje rade sa mladima i obrazovnih organizacija i institucija.
Sedamnaestogodišnje iskustvo u oblasti razvojnih programa za mlade, obrazovanje i zajednicu, kao i značajno iskustvo u direktnom omladinskom radu, programima za profesionalni razvoj edukatora (nastavnika, direktora, uprava škola i obrazovnih institucija, omladinskih radnika i aktivista) čini širok spektar vještina kojima Aleksandra raspolaže u svom profesionalnom angažmanu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: