STEM MUZEJ

STEM MUZEJ – prijavni formular za konferencijuKombinacijom nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike dobijamo STEM, mogućnosti za učenje u stvarnom životu koje su obrazovne i zabavne. STEM obrazovanje mijenja pristup na koji učimo i na koji koristimo stečena znanja iz različitih nastavnih predmeta. STEM aktivnost koristi funkcionalna znanja koja su primjenjiva u svakodnevnom životu. Aktivnosti kreirane na ovaj način podstiču kreativnost, maštu, upornost, strateško planiranje, strpljenje i toleranciju, kao i motivaciju i njihov interes u različitim područjima.

Na koji način kreirati aktivnost da bude funkcionalnog karaktera?
Koja su sredstva potrebna za realizaciju STEM aktivnosti?
Koje nastavne sadržaje / predmete možemo koristiti za kreiranje STEM aktivnosti?

Učestvujte u on-line konferenciji na kojoj ćemo razmijeniti ideje i predstaviti značaj primjeme STEM aktivnosti. Konferencija će biti održana putem ZOOM aplikacije.

Kako možete da učestvujete?
Pošaljite:
-Temu sa prezentacijom i/ili
-Praktične primjere STEM aktivnosti koje ste realizovali u tekućoj školskoj godini

Najbolji primjeri dobre prakse i najbolje teme će biti prezentovane na konferenciji koje će odabrati stručni žiri. Nastavnici/e se mogu prijaviti za obje aktivnosti. TEME I PRIMJERI STEM AKTIVNOSTI KOJI BUDU ODABRANI BIĆE OBJAVLJENI U PUBLIKACIJI STEM MUZEJ – primjeri dobre prakse.

Pravo učešća imaju svi nastavnici: nastavnici predškolskog obrazovanja, nastavnici osnovne škole, srednje škole i profesori ili saradnici na fakultetima.

VAŽNI DATUMI!
Rok za predaju tema i praktičnih primjera je 20. april 2021. godine.
Selekciju radova će izvršiti stručki tim do 1. maja 2021. godine.
Konferencija će biti realizovana do 15. maja 2021. godine.

E-mail za konsultacije: obrazuj.me@gmail.com

Organizatori su NVO Centar za obuku i obrazovanje i Udruženje ZBORNICA iz Crne Gore u saradnji sa kolegama nastavnicima mr Dušankom Vujičić, prof. i mr Savom Kovačevićem, prof. i podrškom StarT iz Finske koja podžava izvođenje projekata povezanih sa naukom, tehnologijom i matematikom.
Vlasnik i glavni realizator StarT-a je LUMA Center Finska. LUMA Center Finland je mreža finskih univerziteta za nauku i tehnologiju (ukupno 12 univerziteta), a StarT organizuje u saradnji sa sponzorima i drugim partnerima za saradnju, poput korporacija.
Svestrane StarT teme i zahtjevi za projekte omogućavaju zajednicama koje uče da iskoriste učešće u StarT procesu na takav način da najbolje podržavaju njihove potrebe. StarT način rada i razmišljanja zasnovan je na istraživanjima i omogućava djeci i mladima da koriste nauku, tehnologiju, matematiku i vještine 21. vijeka kako bi riješili stvarna pitanja vezana za sopstveni život i budućnost.

STEM MUSEUM
STEM MUSEUM – conference application form
By combining science, technology, engineering and mathematics, we get STEM, real-life learning opportunities that are educational and fun. STEM education changes the approach to which we learn and to which we use the acquired knowledge from various subjects. STEM activity uses functional knowledge that is applicable in everyday life. Activities created in this way encourage creativity, imagination, perseverance, strategic planning, patience and tolerance, as well as motivation and their interest in different areas.

How to create an activity to be functional?
What funds are needed for the implementation of STEM activities?
What teaching contents / subjects can we use to create STEM activities?

Participate in an online conference where we will exchange ideas and present the importance of applying STEM activities. The conference will be held via the ZOOM application.

How can you participate?
Submit:
-Topic with presentation and / or
-Practical examples of STEM activities that you have implemented in the current school year

Best examples of good practice and best topics will be presented at a conference selected by an expert jury. Teachers can apply for both activities. TOPICS AND EXAMPLES OF STEM ACTIVITIES TO BE SELECTED WILL BE PUBLISHED IN THE PUBLICATION STEM MUSEUM – examples of good practice.

All teachers have the right to participate: preschool teachers, primary school teachers, secondary school teachers and professors or associates at faculties.

IMPORTANT DATES!
The deadline for submitting topics and practical examples is April 20, 2021.
The selection of works will be performed by an expert team by May 1, 2021.
The conference will be realized by May 15, 2021.

E-mail for consultations: obrazuj.me@gmail.com

The organizers are the NGO Center for Training and Education and the Association ZBORNICA from Montenegro in cooperation with fellow teachers Dušanka Vujičić, MA, prof. and Sava Kovačević, MA, prof.
i
with the support of StarT from Finland, which supports the implementation of projects related to science, technology and mathematics.
The owner and main implementer of StarT is LUMA Center Finland. LUMA Center Finland is a network of Finnish universities for science and technology (a total of 12 universities), and StarT organizes in cooperation with sponsors and other cooperation partners, such as corporations.
Versatile StarT themes and project requirements enable learning communities to take advantage of participating in the StarT process in such a way as to best support their needs. The StarT way of working and thinking is research-based and allows children and young people to use the science, technology, mathematics and skills of the 21st century to solve real issues related to their own lives and future.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: